content image
content image

Welkom op de website van Stichting The Builder’s House Ministry

KVK Nummer 78729823

RSIN Nummer 861510987

ABOUT US

content image

 

Pastor Edison Imade Osayemwenre is the president and presiding Pastor at The Builder's House Ministry ( B.H.M.) .A man sent by God with a unique ministry of the gospel of Jesus Christ . He is a man of wisdom and understanding ,  been anointed and filled with the Spirit of the lord; his leadership quality has helped in training and building life's and ministry within many years  of his ministry.
  As a Pastor and teacher of the word ,he has been able to reach many (people) individuals and churches within Europe and Africa by his teachings , God's giving words of wisdom and insight in the word of His grace.
  Willing with passion to see men and women all over the world come to the knowledge of the love of God and the divine life ( inheritance ) made available in Christ Jesus for them . During these years of his services, he has been involve with groups and individual evangelical work to people in the streets, Hospitals and in their various Houses , just to see that the message of Jesus Christ got them born again .He is also involved in the training of the Children and youth in the church and within the body of Christ.
   Pastor Edison ,his wife , Children and other blessed people of God in the ministry ( B.H.M) are Persuaded that through this ministry many more people will hear the gospel and be saved, many will be taught ,trained and established in the word of His grace , by this  souls are  added to the body of Christ and of course many will be  healed  and transformed .
 The Builder's House Ministry is a place where people experience the agape love of God in a practical way,  and the Joy and Peace of the Lord is evidence in and within the  brethren
.

Kerkraden (Church Board)

1 Voorzitter (Chairman)​: Pastor Edison Osayemwenre

2. Secretaris (Secretary) : Celina Oboh

3. Penningmeester (Treasurer): Anthonia Eghianruwa

 

Beleidsplan (Church Policy) 2020-2025

Stichting The Builders House Ministry

www.buildershouseministry.org

buildershouseministry@gmail.com

Salomonszegel 99, 8935 SC Leeuwarden

RSIN: 861510987​

1 Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Builder’s House Ministry te Leeuwarden. Het plan omvat een overzicht van onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten en geeft een inzicht inde werving en het beheer van gelden.

2 Strategie 2.1 Onze naam

Onze naam “Stichting The Builder’s House Ministry” wordt weerspiegeld in ons doel en onze missie die ontleend aan het boek( Efeziërs 2:19-22) waarop staat:

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als heiligen, en huisgenoten van God, (20) gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. (21) Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot tempel die gewijd is aan hem, de Heer, (22) in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.”

God is de bouwer en wij zijn het huis, Hij bouwde ons door zijn woorden, waardoor we weten wie we in Hem zijn. Dus bouwen we anderen op in het licht van zijn woorden.

2.2 Missie en doelstelling

Dit ministerie is opgericht vanuit de visie om het woord van God te prediken aan de wereld voor wie Jezus stierf, te vertellen, zodat ze Jezus Christus in hun hart kunnen kennen en ontvangen. Om de heiligen te onderwijzen over de mens Jezus Christus en hen kennis te laten maken met hun erfdeel in hem. Om hen te helpen ontdekken wie ze zijn in Christus en het vermogen dat in hen is te realiseren, zodat ze kunnen functioneren in de volle capaciteit van hun potentieel in Christus, om Gods wil te vervullen.

Dit wordt gedaan door middel van onderwijs en training, waardoor het leven zinvol voor hen wordt en de reden van bestaan waar ze nuttig worden voor zichzelf, familie en de samenleving als geheel.

2.3 Afwezigheid van winstoogmerk

De verkregen middelen zal alleen worden gebruikt voor de activiteiten en continuïteit van de bediening en worden niet besteed aan persoonlijk gewin.

2.4 Bestemming batig liquidatiesaldo

Indien de stichting zal worden opgeheven, zal het eventuele positieve saldo worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.

2.5 Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verzorgen van geestelijke en pastorale ondersteuning en alles wat daarbij hoort, in ruime zin, en in overeenstemming met God’s woord dat het fundament en basis van onze bediening is. (2 Timotheüs 2:2)

3 Beleid en Beheer 

3.1 Concrete activiteiten

Het verzorgen van openbaar bijeenkomsten:

 • -  Het verzorgen van wekelijkse bijeenkomsten op zondag van 12:00 tot 14:30;

 • -  Het verzorgen van jaarlijkse conferentie(s);

 • -  Het verzorgen van muzikale ondersteuning tijdens de bijeenkomsten;

 • -  Het verzorgen van onderwijs in overeenstemming met Gods Woord;

 • -  Het verzorgen van bijbelonderwijs en op de bijbel gebaseerde activiteiten voor kinderen en

 • -  Het bijdragen in maatschappelijke en geestelijke en noden van hulpbehoevenden.

3.2 Werving beheer en besteding van gelden 

3.2.1 Werving van gelden

De stichting doet niet aan actieve werving. Het vermogen van de stichting is en wordt voornamelijk gevormd uit vrijwillige bijdragen (giften) van leden. Hierbij moet gedachten worden aan collectes tijdens de wekelijkse diensten, giften op een andere wijze gegeven (giraal), legaten en erfstellingen. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Vrijwilligheid betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso’s, betalingstermijnen, aanmaningen of herinneringen. Zoals beschreven in de Bijbel:

“Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin op dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” (2 Korintiërs 9 vers 7).

Mensen worden niet aangesproken op hun financiële bijdragen. Ook de hoogte van de financiële bijdrage heeft geen gevolgen, bijvoorbeeld ten aanzien van het lidmaatschap, kerkelijke activiteiten of de kandidaatstelling voor functies.

3.2.2 Beheer van gelden en overzicht kostenstructuur

Het jaarlijks ontvangen geld wordt voor een groot gedeelte direct besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie-en overboekingskosten en overige onkostendeclaraties. Het bestuur heeft recht op een onkostenvergoeding voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. De aard en omvang van de opbrengsten, de kosten (waaronder de beheerskosten) en de grootte van het vermogen worden geadministreerd.

3.2.3 Besteding van gelden

Omdat het vermogen van de stichting tot stand komt door vrijwillige bijdragen, berust het rechtmatig eigendom van het gehele vermogen (inclusief inkomsten uit vermogen) bij de stichting. De komende jaren zal haar vermogen onder andere aanwenden voor:

 • -  Betaling van huur

 • -  Natuurlijke personen die beantwoorden aan het doel van de stichting;

 • -  Aanschaf van lesmateriaal voor volwassenen en kinderen;

 • -  Aanschaf van muziekinstrumenten, elektronica, drukwerk, sociaal media en website (voor de

  samenkomsten);

 • -  Aanschaf van overige (hulp)middelen ter ondersteuning van de bijeenkomsten en

  Financiering van opleiding tot predikant.

3.3 Het bestuur
3.3.1 Samenstelling en taak bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

 • -  Voorzitter;

 • -  Secretaris en de

 • -  Penningmeester.

  Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, waarbij altijd naar volledige consensus wordt gestreefd. Op basis van een genomen besluit kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders, tenzij een schriftelijke volmacht aan een persoon wordt afgegeven door het bestuur.

  Het bestuur besluit wie een financiële bijdrage ontvangt, welke projecten worden ondersteunt en de ‘dagelijks’ bestuur dat vereist is. Het bestuur vergadert minimaal een maal per jaar in volledige samenstelling.

3.3.2 Uitvoering van het beleid en toezicht hierop door het bestuur

Om te bevorderen dat de stichting haar taak overeenkomstig de hiervoor omschreven grondslag uitoefent en dat al hetgeen dat in verband hiermee wordt verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen. Dit toezicht houdt in:

 • -  De penningmeester is belast met de dagelijkse administratie en zal alle betalingen en giften aan de stichting uitvoeren.

 • -  Voor uitgaven boven € 500 is toestemming vereist van het bestuur met algemene stemmen.

 • -  De penningmeester is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

  de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting te maken en op

  papier ter stelling en ter vaststelling aan het bestuur voor te leggen.

 • -  De stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering over verkrijging het

  beheer en de besteding van de middelen middels en financieel overzicht.

3.3.3  Beloning voor bestuur

3.3.4  Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening  van zijn of haar functie, worden een bestuurder vergoed. Aard en omvang van deze kosten worden per persoon geadministreerd.